BASES CONCURS DE DISFRESSES

L’ASSOCIACIÓ CLUB LLEURESPORT DE BARCELONA (en endavant LLEURESPORT ) amb N.I.F. G60320132 i domicili social a  C/ DE BLESA, 27 – 08004 BARCELONA, organitza i convoca el concurs de disfresses del CENTRE CÍVIC CAN VERDAGUER (En endavant el concurs) el qual es regirà pel que disposen les següents Bases:

1) Inscripció. Gratuïta i oberta a tothom mitjançant la complementació del formulari de la web de Can Verdaguer. www.canverdaguer.com 

2) Objectiu: Concurs de disfresses mitjançant l’enviament de fotografies.

Els participants que siguin menors d’edat només podran presentar la fotografia quan comptin amb l’autorització expressa dels pares o tutors del menor que aparegui a la imatge, eximint de tota responsabilitat a LLEURESPORT. Els participants declaren que han obtingut l’autorització expressa de totes les persones que apareguin a les fotografies presentades per a la seva publicació d’acord amb la mecànica del concurs, i fins i tot, amb fins comercials.

3) Presentació de fotografies:

     Només es podrà enviar una fotografia per infant o persona i caldrà sortir amb mascareta. En el cas dels infants que participin en la categoria 0-5 anys, es pot sortir sense mascareta, però caldrà demostrar que és actual, per exemple, sortir amb un diari on es vegi la data.

– La presentació de les fotografies serà fins el 15 de febrer a les 12 hores quedant excloses aquelles que no compleixin aquestes dates.

4) L’elecció del guanyador/a  es portarà a terme mitjançant les Votacions populars a través del web www.canverdaguer.com (el sistema de votacions serà posar un comentari a la publicació de les fotografies del concurs amb el número de la foto escollida) fins al divendres 19 de febrer a les 12 h

5) Comunicat del Guanyador: S’anunciarà la persona guanyadora el 19 de febrer a la tarda a través de la web del centre i xarxes socials.

6) Cessió de Drets. El participant o el representat legal del menor autoritza a LLEURESPORT a publicar a les Xarxes socials i pàgina web de Can Verdaguer les fotografies amb les que participa, cedint els drets d’imatge i de propietat intel·lectual de la persona que apareix a la foto, dins el període de durada del concurs de forma gratuïta.

El participant o el seu representant legal del menor declara que les fotografies amb les que participa no afecta els drets d’imatge o de propietat intel·lectual de tercers o, si escau, que han informat i documentat el consentiment previ i exprés dels tercers els drets es veiessin afectats, deixant indemne a LLEURESPORT davant de qualsevol reclamació que pugui realitzar-se per aquests en tals conceptes.

Els participants autoritzen expressament a LLEURESPORT a reproduir i a utilitzar el seu nom, cognoms, i imatge en qualsevol activitat publi-promocional relacionada amb el concurs, i sense que aquesta utilització li confereixi dret de remuneració o cap benefici en tal concepte.

7 ) DRET D’EXCLUSIÓ. LLEURESPORT es reserva el dret de descartar i excloure del CONCURS als participants:

  • Que s’escriguin amb dades falses o hi hagi indicis que raonablement poguessin portar a pensar que les dades són falses. A aquests efectes, es podrà exigir als participants la verificació de les seves dades.
  • Que, de qualsevol manera fraudulenta o artificial, manipulin la seva participació al CONCURS, ja sigui de forma provada o per indicis a criteri de LLEURESPORT.
  • Que incompleixin les presents bases.

8) PROTECCIÓ DE DADES: L’ASSOCIACIÓ CLUB LLEURESPORT DE BARCELONA  en qualitat de d’Encarregat del tractament de les dades personals proporcionades informa als participants del CONCURS que les dades seran tractades de conformitat amb el que disposen les normatives vigents en protecció de dades personals, el Reglament (UE) 2016/679 de 27 d’abril de 2016 (GDPR) relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i la LOPDGDD 3/2018 del 5 de diciembre relativa a la protecció de dades de caràcter personal, pel que se li facilita la següent informació:

Finalitats Del Tractament: Gestionar la seva participació al CONCURS DE DISFRESSES, de comunicar als guanyadors el premi, acreditar que compleix les condicions o requisits per participar o ser els guanyadors del premi i publicar les dades dels guanyadors. La seva negativa a subministrar les dades sol·licitades, determinarà la impossibilitat de participar al CONCURS.

Les categories de dades utilitzades en el marc d’aquest tractament de dades són: nom, cognoms, adreça, e-mail i telèfon de contacte així com les imatges del participants o tercers que puguin aparèixer en les fotografies.

Aquest procediment es basa sobre el lliure consentiment dels participants o del seu representat legal en l’esmentat Concurs.

Temps De Conservació De Les Dades : Aquestes dades es tractaran mentre es desenvolupi el concurs o sorteig i la seva exposició posterior determinada en les bases del concurs, i posteriorment es conservaran bloquejades per a complir amb els terminis legalment establerts. Passat el període legal requerit es procedirà a la destrucció definitiva de les mateixes.

LLEURESPORT garanteix que ha implementat polítiques tècniques i organitzatives apropiades per aplicar les mesures de seguretat que estableixen el GDPR i la LOPD per tal de protegir els drets i llibertats dels interessats i els ha comunicat la informació adequada perquè puguin exercir-los.

Drets De Les Persones Interessades: En tot moment les persones interessades poden recórrer al delegat de protecció de dades enviant un mail a l’adreça nataliaruiz@lleuresport.cat

Així mateix, l’informem que podrà exercir els seus drets d’accés, rectificació i supressió (Dret a l’oblit), limitació de les dades, portabilitat de les dades i oposició, enviant un escrit a C / DE BLESA, 27- 08004 BARCELONA, o correu electrònic lopd@lleuresport.cat

La persona interessada pot presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (AEPD), a través de la seva seu electrònica: www.sedeagpd.gob.es/sede -Electrònica

9) EXONERACIÓ DE RESPONSABILITAT: LLEURESPORT no respon, respecte del compliment o compliment defectuós pels participants al CONCURS de les presents Bases.

En el cas que algun tercer reclamés drets d’autor sobre alguna de les fotografies presentades pels participants al concurs, LLEURESPORT quedarà exonerat de tota responsabilitat.

10) ACCEPTACIÓ DE LES BASES: Els participants pel sol fet de participar, accepten íntegrament les presents Bases.

CLUB LLEURESPORT DE BARCELONA es reserva el dret de modificar les condicions del CONCURS en qualsevol moment, modificacions que seran publicades a través de la pàgina web de o xarxes socials del Centre Cívic de Can Verdaguer.

11) JURISDICCIÓ COMPETENT: Per tots els dubtes puguin derivar-se de la interpretació del present document, les parts se sotmeten a la jurisdicció i fur dels Jutjats i Tribunals de Barcelona, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que pogués correspondre’ls.